logo

FRAJDA. WYPOCZYNEK. PRZYJEMNOŚĆ Biuro Turystyki w Lublinie (dawne Biuro Funduszu Wczasów Pracowniczych FWP)

Lublin ul. Ewangelicka 8A/1A
tel. (48) 81 53 238 40
tel./fax (48) 81 53 255 84

WPIS DO REJESTRU

Jesteśmy jedynym przedstawicielem w regionie lubelskim

pieczatka

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r.


Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów
nr OR
/06/0004/15

 

Na podstawie art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 listopada 2015 r. informuję, że:

 

Frajda.Wypoczynek.Przyjemność Biuro Turystyki Sp. z o.o.
ul. Ewangelicka 8A
/1A, 20-075 Lublin

 

z dniem 7 grudnia 2015 r. uzyskało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest uprawnione do organizowania turnusów:

 

usprawniająco - rekreacyjny dla osób:

 

 • głuchoniewidomi,
 • jąkający się,
 • kobiety po mastektomii,
 • osoby po laryngektomii,
 • z alergią,
 • z autyzmem,
 • z celiakią,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • z chorobami skóry,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-plciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • z chorobą Alzheimera,
 • z chorobą Parkinsona,
 • z chorobą psychiczną,
 • z cukrzycą,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami reumatycznymi,
 • ze schorzeniami skóry,
 • ze schorzeniami układu immunologicznymi,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze schorzeniami złego wchłaniania,
 • ze skoliozą,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z fenyloketonurią,
 • z hemofilią,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z mukowiscydozą,
 • z niedoczynnością tarczycy,
 • z otyłością,
 • z padaczką,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z rozszczepem wargi i podniebienia,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z wadami genetycznymi,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami depresyjnymi,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami nerwicowymi,
 • z zaburzeniami psycho - organicznymi,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • z zespołem Downa,
 • z zespołem Marfana,
 • z zespołem Willipradera,

 

psychoterapeutyczny dla osób:

 

 • osoby po laryngektomii,
 • z chorobą psychiczną,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z padaczką,
 • z upośledzeniem umysłowym,

 

rekreacyjne - sportowy i sportowy: lekkoatletyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, saneczkarstwo, siatkówka, tenis dla osób:

 

 • kobiety po mastektomii,
 • z chorobą psychiczną,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z upośledzeniem umysłowym,

 

szkoleniowy: kurs bukieciarstwa, kurs fotografiki komputerowej, kurs garncarski, kurs komputerowy, kurs kosmetyczny, kurs pierwszej pomocy, kurs rękodzielnictwa, nauka dietetycznego żywienia dla osób:

 

 • kobiety po mastektomii,
 • osoby po laryngektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobą psychiczną,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z padaczką,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z wadami genetycznymi,

 

nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób:

 

 • kobiety po mastektomii,
 • osoby po laryngektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobą psychiczną,
 • z cukrzycą,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami układu immunologicznymi,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z padaczką,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z wadami genetycznymi,

 

rozwijający zainteresowania i uzdolnienia: malarskie, taneczne, wokalne - muzyczne dla osób:

 

 • kobiety po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobą psychiczną,
 • z cukrzycą,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z padaczką,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z wadami genetycznymi

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 7 grudnia 2018 roku.

Organizator turnusów zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wojewody Lubelskiego o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskamia wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

podpis