logo

FRAJDA. WYPOCZYNEK. PRZYJEMNOŚĆ Biuro Turystyki w Lublinie (dawne Biuro Funduszu Wczasów Pracowniczych FWP)

Lublin ul. Okopowa 5 (pok. 356)
tel. (48) 81 53 238 40
tel. kom. (48) 609 699 996

Dofinansowanie ze środków PFRON


Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu w sytuacji gdy:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza pod którego opieką się znajduje,
 • nie korzystała w danym roku ze środków Funduszu
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,
 • wybierze organizatora turnusu posiadającego wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie realizowała wybrany program turnusu,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie,
 • podczas pierwszego badanie lekarskiego przedstawi aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, chorobie zasadniczej, przyjmowanych lekach.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie jej opiekuna, pod warunkiem że:

 • wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazania wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna
 • opiekun nie będzie pełnił kadry na turnusie, nie wymaga opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna jak i opiekun ponoszą koszty pobytu na tym turnusie.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusu
rehabilitacyjnego.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Do wniosku o dofinansowanie dołącza się: kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny być usunięte w wyznaczonym terminie.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy a także fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.

Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania oraz sposób przyznawania i przekazywania środków
Funduszu.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znaczym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezaleznie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Osoba niepełnosprawna w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

Centrum pomocy po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:

 • czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania wybranego turnusu,
 • czy ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim schorzeniami,
 • czy organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu z określonymi w orzeczeniu schorzeniami.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków centrum pomocy w ciągu 7 dni informuje o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka i organizatora turnusu.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu

Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby w wybranym przez nią turnusie.

Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnika w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.

Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury potwierdzającej opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna na turnusie.

Organizator turnusu przekazuje do centrum pomocy należne dokumenty w ciągu 14 dni od zakończenia turnusu.

Źródło:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 23, poz.1694)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz.776 z późniejszymi zmianami)